Спорт билан дўстлашган бола ҳар жиҳатдан соғлом ва бақувват бўлиб вояга етади

«Биз фарзандларимизнинг баркамол руҳий дунёси учун, уларнинг маънавий-аҳлоқий жиҳатдан етук, жисмонан соғлом бўлиши учун доимо қайғуришимиз, курашмоғимиз зарур»                                                                                                               Ислом Каримов.


 


    Спортга, жумладан, болалар спортига эътибор Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг 2002 йил 24 октябрдаги «Ўбекистон Болалар спортини ривожлантириш жамғармасини тузиш тўғрисида»ги, 2004 йил 29 августдаги «Ўзбекистон Болалар спортини ривожлантириш жамғармаси фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонларидан сўнг бу иш давлат сиёсати даражасига кўтарилди.  Буни мамлакатимизда олиб борилаётган кенг қамровли ишлардан ҳам яққол кўриш мумкин.
( Давомини ўқиш )

Юксак маънавиятимизнинг буюк сиймолари (Самарқанд вилояти ҳудудларида Ўрта асрларда яшаб фаолият кўрсатган буюк сиймолар ҳақида)

    Халқимиз тарихида ифода этилган маънавий маданиятимизда ўз салохияти ва ўрнига эга бўлган ўлкалардан бири Самарқанд ҳақида, Самарқанд шаҳри ҳақида турли – туман ривоятлар, эпослар, ҳикоялар ва хатто афсонавий ҳикматлар яратилган. Ана шундай ҳикматлардан бири “Самарқанд сайқалур рухий замин аст...” каби кенг мазмунли фалсафий фикр асрлар оша халқ онгу – тафаккурида намоён бўлиб келмоқда. Бунинг учун манбавий асослар манбалар етарлича мавжуд, яъни Самарқанд ҳудудидан етишиб чиққан буюк сиймолар ўтмишда кўп бўлган. Бу алломалар Самарқандни, Самарқанд шаҳрини, унинг забардаст халқини жаҳонга танитган, жахон цивилизациясида Самарқанднинг муносиб ўрнини, жахон маданияти ривожланишидаги ролига эга бўлишига сабабчи бўлганлар, халқимиз миллий маънавий мероси ва қадриятларининг шаклланиб жаҳон халқлари маданий бойлигига айланишига салохиятли фаолият кўрсатиб, салохиятли меросий маънавий бойлик яратиб кетганлар кўп бўлган. Бу маънавий – маданий бойликлардан ҳозирги замон ва келажак авлод намуна олиб, маънавий юксак баркамол комил инсон бўлиб вояга етишишлари учун қулай имкониятлар яратиб кетган фозил инсон, буюк дахо, олийжаноб сиймолар кўп ўтган. Қуйида айрим буюк сиймолар ва уларнинг фаолияти, қолдириб кетган маънавий мерослари ҳақида қисман бўлсада фикр юритамиз.


 


    Жумладан, ўлкамизда VIII – XIX асрлар мобайнида китобхонларга маълум бўлган 2700 дан зиёд олиму – уламоларимиздан қарийб  60-70 фоизи Самарқанд ҳудудларида фаолият кўрсатиб, Ватанимиз заминида илму – фан тараққиёти, маънавий – маданий ва маърифий зиё нурларини тарқатган, ёш авлодга намуна бўлиб, миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини мунаввар этган улуғ сиймолар бўлиб, улардан кўпчилиги ўз замонасининнг қомусий билимдонлари сифатида халқимизга танилганлар.
( Давомини ўқиш )

Маънавиятимизнинг тарихий илдизлари ва унинг ёшлар тарбиясидаги аҳамияти

“Албатта, ҳар қайси халқ ёки миллатнинг маънавиятини унинг тарихи, ўзига хос урф-одат ва анъаналари, ҳаётий қадриятларидан айри ҳолда тасаввур этиб бўлмайди”,- деган эди Президентимиз И.А.Каримов ўзининг “Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида.


 


    Дарҳақиқат халқимиз маънавиятининг тарихий илдиздари заминимизда яратилган қадимги тош битиклар, ривоятлар, афсоналар, ҳикоятлар ва достонларга, буюк даҳоларимиз ёзиб қолдирган илмий манбаларга бориб тақалади. Спитамен,  Алпомиш, Гўрўғли, Тумарис ва Широқ тўғрисидаги ривоят ва достонларда ватанпарварлик, мардлик, дўстлик, садоқат, вафо, халқ ва юрт озодлиги учун фидоийлик руҳи бадиий тасвирланган. Маънавиятимизнинг тарихий илдизлари диний дунёқарашлар ва уларнинг энг қадимги шаклларида ҳам ўз аксини топган. “Ота-боболаримизнинг асрлар давомида тўплаган ҳаётий тажрибаси, диний, ахлоқий, илмий, адабий қарашларини ифода этадиган бу каби тарихий ёдгорликлар орасида бундан қарийб уч минг йил муқаддам Хоразм воҳаси ҳудудида яратилган “Авесто” деб аталган бебаҳо маънавий обида алоҳида ўрин тутади” (Юксак маънавият – енгилмас куч”, 31-бет). Аждодларимизнинг қадимги китоби “Авесто”да халқимизнинг ўша даврдаги маънавияти, маданияти, урф-одатлари ва қадриятлари ёритиб берилган. “Авесто” Зардуштийликнинг асосий китоби бўлгани сабабли унда бу диннинг маънавий тушунчалар тизими ҳам ўз ифодасини топган. Асарда эзгулик, яхшилик, маънавий баркамоллик, ҳурфикрлик, инсонпарварлик каби хислатлар Ахурамазда қиёфаси орқали кўрсатилган. “Авесто”нинг туб маъно-моҳиятини белгилаб берадиган “Эзгу фикр, эзгу сўз, эзгу амал” деган тамойилни оладиган бўлсак унда ҳозирги замон учун ҳам беҳад ибратли бўлган сабоқлар борлигини кўриш мумкин. Ана шундай фикрлар, яъни эзгу ният, сўз ва иш бирлигини жамият ҳаётинининг устивор ғояси сифатида талқин этиш бизнинг бугунги маънавий идеалларимиз билан нақадар узвий боғлиқ, нечоғлиқ мустаҳкам ҳаётий асосга эга экани айниқса эътиборлидир.


 ( Давомини ўқиш )

Талаба ёшларни ватанпарварлик ва миллий мустақиллигимизга садоқат руҳида тарбиялашда Амир Темурнинг маънавий қарашлари

    Мустақиллигимиз шарофати билан ҳаётимизнинг барча соҳаларида амалга оширилаётган покланиш аввало маънавиятимизда тобора кўзга ташланмоқда. Ёш авлодни ватанпарварлик, инсонпарварлик, миллатпарварлик руҳида тарбиялаш, таълим тарбия борасида миллий, умуминсоний қадриятлардан унумли фойдаланиш бугунги кундаги маърифий-тарбиявий ишларнинг асосидир.


 


    Бу борада ота-боболаримиз, айниқса, Темур ва темурийлар даври маънавиятининг роли муҳим ўрин тутади.


 


    Президентимиз И.А.Каримов айтганларидек, — “Амир Темур – халқимиз даҳосининг тимсоли, маънавий қудратимиз рамзидир. Амир Темурни англаш – ўзлигимизни англаш демакдир”.


 


    Биз бугун афсонавий аждодимиз, етти иқлим ҳукмдори деб ном олган музаффар ўзбек, буюк саркарда, соҳибқирон Амир Темурнинг номини буюк эҳтиром билан тилга оламиз. У умуминсоний тарихий шахс. Буюк давлатимиз асосчисидир.


 ( Давомини ўқиш )

Ёшлар тарбиясида оила маънавиятининг ўрни

    Маънавият – фақат инсонга хос бўлган хусусиятдир. Маънавият билан туташ бўлгандагина одам фарзанди Инсон деган буюк ва шарафли номга муяссар бўлади. Лекин маънавият инсоннинг туғма хусусияти эмас. У – оилада, ҳаёт тажрибаси натижасидагина шаклланади ва ривожланади. Шу сабабли – И. Каримов маънавиятнинг ижтимоий моҳияти устида тўхталиб, у “Инсонга она сути, ота намунаси, аждодлар ўгити билан бирга сингади” деган чуқур фалсафий фикрларни илгари суради. Дарҳақиқат, маънавий баркамоллик, бешикдаги алланинг мазмунидан, болани кийинтиришу уни ҳалол луқма билан боқишдан бошланади. Бола тарбиясини доно халқимиз айтганидек, у ҳали туғилмасдан, ота, она ва бутун оила аъзолари ҳамжихатликда бошламоғи лозимдир.


 


    Оламда барча нарса жуфт – жуфт бўлиб яратилган. Жуфт бўлиб яшаш табиат қонунидир, лекин оила бўлиб яшаш барча махлуқотлар орасида фақат инсонларга хосдир.


 


    Оила – жамиятнинг   биринчи ва бирламчи буғинидир, заррачасидир. Жамият ана шу кичик зарралардан ташкил топади. Эр – хотин, икки тирик вужуднинг, икки оламнинг ўзаро иттифоқидан пайдо бўлган учинчи бир олам – бу оиладир.


 ( Давомини ўқиш )

Глобаллашиш жараёни, оммавий маданият ва шахс психологияси

    Ҳаммамизга маълумки, ХХI аср ахборот технологиялар асридир. Техника, электроника ва шунга ўхшаш мураккаб технологияларнинг яратилиши инсон ва унинг бевосита кундалик ҳаётидаги муаммоларнинг кўпайиб бориши билан характерланади. Тан олиш керакки, бу техника ва технологиялар инсон хаётидаги мураккабликларни анча енгиллаштириб, бебаҳо ваҳтини тежашга сабаб бўлмокда. Ҳозирги жадаллашиш жараёни, тезкорлик даври бир сўз билан айтганда глобаллашиш инсониятга, жамиятга ўз психологик таъсирини ўтказмасдан қўймайди.


 


    Бу мавзуда сўз юритар эканмиз, авваламбор бизда, глобаллашишнинг ўзи нима? Унинг қанақа оқибатлари бор? У қандай юзага келади, унинг олдини олиш мумкинми? Унинг инсон психикасига таъсири қандай? Деган қатор саволлар туғилиш табиий.


 


    Глобаллашиш, ГЛОБАЛ – лотинчадан олинган бўлиб, умумий, борлиқни қамраб олувчи, барчага тааллуқли деган маънони англатади. Шундан келиб чиқадиган бўлсак, глобаллашиш жараёни нафақат бизнинг шаҳримиз ёки мамлакатимизда, балки бутун дунё, жаҳон мамлакатларида кечаётган ҳодисадир.


Биз мустақилликка эришганимиздан кейин жаҳонда ривожланаётган мамлакатлар қаторига қўшилган эканмиз, дунёда содир бўлаётган воқеа-ҳодисалардан, яратилаётган кашфиётлардан, энг сўнгги янгиликлардан хабардор бўлиб туришимиз лозим. Бу янгиликлардан тезкорлик билан хабар топишимиз глобаллашиш натижасидадир. Демак, бизнинг мамлакатимизда ҳам бу жараён – глобаллашиш жараёни кечмоқда.


 ( Давомини ўқиш )

Ўрта асрнинг буюк кашфиётларини амалга оширган Хоразм Маъмун академияси олимларининг илмий мероси

    Х асрларга келиб Хоразмнинг ҳукмронлари – Хоразмшоҳлар алоҳида ўрин тутади. Хоразмда, унинг қадимий пойтахти Котда (ҳозирги Беруний) 305 йилдан то 995 йилгача Африғийлар сулоласи ҳукм суради. Лекин 712 йилдан бошлаб Хоразмнинг иккинчи қадимги шаҳри Гурганч араблар томонидан қўйилган амирнинг қароргоҳи вазифасини бажаради. Бу амирлар алоҳида Ироқийлар сулоласини ташкил қилди. Иккала сулола ҳам Хоразмшоҳларнинг қадимги одати бўйича ўз саройларида маслаҳатгўй сифатида обрўли олимларни сақлаб турардилар.


 


    Али ибн Маъмун ана шундай оғир сиёсий муҳитда доно ва зукко маслаҳатчиларга мухтож эди. Унинг бахтига тоғаси Абу Наср ибн Ироқ ўз даврининг ўта билимдон олими эди. У тириклигидаёқ “ўз даврининг Птолемейи” деган лақабни олганди. Ундан ташқари Абу Наср,  Берунийни ўз хонадонида тарбиялаб, етиштирган. Ана шу икки сиймо туфайли Ироқийлар саройида илм аҳли учун идеал шароит яратилади. Бу икки шахс яқин ва ўрта шарқдаги кўплаб олимлар билан шахсий ёзишмада эдилар. Бунинг устига Х аср охирига келиб Сомонийлар сулоласига барҳам берилади. Ибн Ироқ ва Берунийнинг таклифлари билан 1004 йилдан бошлаб Нишопур, Балх ва Бухородан ва ҳатто араб Ироқидан ҳам олимлар Гурганчга кела бошладилар. Шу тариқа Гурганчда “Дорул ҳикма ва маориф” номини олган илмий муассаса тўла шаклланади. Бу илмий муассасада худди Бағдоддаги “Байт ал-ҳикма”даги каби илмнинг барча соҳаларида тадқиқот ва изланишлар олиб борилади. Беруний келтирган маълумотларга кўра, бу муассасада сурён ва юнон тилларидан баъзи таржималар ҳам бажарилган.
( Давомини ўқиш )

Ўрта асрнинг буюк кашфиётларини амалга оширган Хоразм Маъмун академияси олимларининг илмий мероси (давоми)

   Хоразмшоҳ Маъмун ибн Маъмун академияси (“Мажлиси уламо”)да Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Абу Саҳл Исо ибн Яҳё ал-Журжоний ал-Масиҳий (ваф. 1011), Абу Наср ибн Ироқ, Абу Саид ибн Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Мискавайх (ваф. 1030), Абу-л-Хайр Ҳаммор (Х аср), Абу Мансур ас-Саолибий, (961-1038), Аҳмад Муҳаммад ас-Сахрий (ваф. 1015), Маъмун ибн Маъмун (ваф. 1017), Абу Муҳаммад Ибн Хидр ал-Хўжандий, Зайнуддин Журжоний (IX-X), Абулкарим Зирғалий (IX-Х), Абу Абдуллоҳ Илоқий (ваф. 1038), Абу Абдуллоҳ ал-Биён ан-Найсабурий, (ваф. 1004) Аҳмад ибн Муҳаммад ас-Саҳрий ал-Хоразмий (ваф. 1015) ва бошқа олимлар ижод қилганлар. Улар фалсафа, математика, астрономия, руҳият, ал-кимё, мантиқ, тиббиёт, тарих, тилшунослик, педагогика (бола тарбияси), адабиёт, мусиқа, география, геодезия, топография, механика сингари турли фан соҳалари билан шуғулланишган.


 


    Абу Наср Мансур Али ибн Ироқ — Берунийга устозлик қилган буюк математик, астроном. У хақда атоқли математик, шоир ва астроном Умар Хайём “Математика  билан шуғулланганлар ичида энг улуғи”, -деган эди. Ибн Ироқнинг “Ал-Мажистий аш-Шоҳий” (“Подшоҳ ал-Магести”,) “Рисала фи жавоб масаил ал-хандаса” (“Геометриядан саволларга жавоб”) ва бошқа асарлари маълум.


 ( Давомини ўқиш )

В.В.Бартольд тадқиқотларида Бухоро шаҳри тарихий топографиясининг ўрганилиши

    Бухоро Самарқанддан фарқли ўлароқ қадимда қаерда ташкил топган бўлса, ҳозир ҳам шу ерда қад ростлаб турибди. Охирги минг йил ичида тез-тез бўлиб турган кўчманчи ва босқинчиларнинг ҳужумларига қарамасдан ҳатто шаҳарнинг плани ҳам ўзгармаган. В.В.Бартольднинг Бухоро шаҳрининг топографияси хусусида илгари сурган ушбу ғояси кейинги давр археолог ва тарихчилари томонидан ўз тасдиғини топди.


 


    В.В.Бартольд  бу билан чекланиб қолмасдан Бухоро шаҳрининг пайдо бўлиши динамикаси масаласида аниқ маълумотлар берган. Масалан, Сомонийлар даврига келиб шаҳарнинг 3 қисмга яъни, (Арк) қаср — кўҳандиз (форсчада эски шаҳар, арабчада қисқартириб кандиз сифатида ҳам ёзилган), шаҳристон ва работлардан иборат бўлганлигини ёзади. Кўҳандиз қадим замонлардан ўз ўрнини ўзгартирмаган.  Истаҳрий ва Наршахийларнинг асарларига таянган ҳолда, В.В.Бартольд Аркнинг барпо этилиши ҳақида гапирар экан, унинг қурилиши ўзгача бўлганлигини ёзади. Аркнинг икки дарвозаси бўлиб, ғарбий-Регистон ва шарқий -Жомеъ масчиди дарвозаси деб аталган. Наршахий шарқий дарвозани Ғуриён деб атайди.  XII асрда ғарбий дарвоза “Дарвозайи алаффурушон” ёки “Каҳ фурўшон” номлари билан аталган.


 ( Давомини ўқиш )
 • +12
 • 23 апрел 2013, 16:02
 • didi88
 • 1

Жамият тараққиётини таъминлашда баркамол инсоннинг ўрни ва рoли

    Биз биламизки, баркамол авлодни тарбиялаш  инсониятнинг энг ёрқин орзуси бўлиб келган, бирок дунё халқларининг барчаси ҳам бу ҳақда ўйлайвермаган. Чунки, бундай орзудаги инсонлар азалий маърифатга, маданиятга мансуб бўлган  юртларнинг донишмандлари энг мўътабар зиёлилари, ҳукмдорлари ҳисобланганлар. Уларнинг орасида Ўзбекистон деб аталмиш муаззам заминимизда яшаган аждодларимизнинг ўз ўрни бор.


 


    Баркамол авлодни тарбиялаш орзусига ўз тарихимиздан жуда кўп далиллар келтиришимиз мумкин. Масалан, Ал-Фаробийнинг ,, Фозил одамлар шаҳри”асаридаги баъзи бир ғояларни айтиб ўтар эканмиз, фозил инсон ўз давлатининг барча қонун-қоидаларини яхши билади, унга амал қилади. Ўз касбининг устаси, лозим бўлганда Ватани учун жонини фидо қилади.


 ( Давомини ўқиш )
 • +19
 • 23 апрел 2013, 15:49
 • didi88
 • 2

Мамлакатимизни модернизациялаш жараёнида ижтимоий ҳамкорлик ғояларининг ўрни

     Бугун мустақил Ўзбекистон ижтимоий плюрализм, ҳаётни эркинлаштириш, мулкнинг турли шаклларига тенг ҳуқуқлиликни қонуний кафолатлаш йўлидан бормоқда. Миллий истиқлол мафкурасининг ижтимоий ҳамкорлик ғояси турли партия, дин қатламига мансуб хилма-хил, жамият аъзолари қарашларидаги табиий ранг-барангликни уйғунлаштиради ва умумий тараққиёт манфаатларига бўйсундиришга хизмат қилади.


 


    Ижтимоий ҳамкорлик бу кўпгина маънавий омилларнинг  мажмуасидан ташкил топган категория бўлиб, у ижтимоий ҳаётда фаолият кўрсатаётган инсонларнинг ижтимоий тараққиёт масалаларини ҳал қилишдаги бирдамлигининг кўринишидир. Мустақил Ўзбекистоннинг ривожланган, кучли ва қудратли бўлиши учун жамиятимиз ҳаётининг барча соҳаларида барқарорликка эга бўлиш лозим. Бунинг учун миллий қадриятлар асосида шаклланган бирдамлик туйғулари билан уйғунлашган инсонларнинг ўзаро ҳамкорлиги ўта муҳим маъно касб этади. Бу тушунча қонунийлик, ўзаро ҳурмат, тенглик, алоқадорлик, дахлдорлик, ўзаро манфаатдорлик каби демократик қадриятларни ифода этар экан, бу тамойиллар биз қураётган жамиятимиз олдида турган бугунги кундаги долзарб вазифалардан бири эканлигини ҳаётнинг ўзи кўрсатиб турибди.
( Давомини ўқиш )

Дарсликлар нуқсонлардан холи бўлса...

    Кейинги йилларда ҳукуматимиз томонидан узлуксиз таълимнинг барча босқичларида янги авлод дарсликларини яратишга алоҳида эътибор берилиб келинмоқда. Жумладан, бошланғич синф дарсликлари ҳам шулар жумласидандир. Дарсликларнинг сифати ҳақида кўп гапирилганиданми? ёхуд айрим дарслик “муаллифлари”нинг этиборсизлигиданми бошланғич синф “Алифбе”, “Она тили”, “Ўқиш” дарсликларида кўзга ташланадиган нуқсонлар кўплаб учрайди. Аввало, бошланғич синф учун дарслик тузаётган муаллифлар бошланғич таълимнинг ўзига хос хусусиятини эътиборга олиши талаб этилади. Дарсликларимизга шундай назарий билимлар киритилганки, уни 7-11 ёшли бола, ҳатто 13-14 яшар бола ўзлаштиришга қийналади. Бундай ҳолат узоқ давом этмаслиги лозим. Шу ўринда бугунги кунда таълим ўзбек тилида олиб бориладиган умумий ўрта таълим мактабларининг 2-синф дарслиги хусусида фикр юритмоқчиман.
( Давомини ўқиш )

Она тили дарсларида тил ва тафаккур муносабатлари

    Инсон тафаккур воситасида табиат ва жамиятдаги нарса-ҳодисаларнинг ўхшаш ва фарқли томонларини ажратади, уларни таққослайди, таҳлил ва синтез қилади. Булар тил воситасида реаллашади, кишилар учун тушунарли бўлади.


 


    Фикрлаш жараёнида абстракциялаш ва умумлаштиришнинг роли катта. Абстракциялаш ва умумлаштириш билан узвий боғлиқ бўлган нутқ инсоннинг ҳақиқатни энг юксак даражада инъикос этишини таъминлайди. Абстракциялаш ва умумлаштириш билан узвий боғлиқ бўлган иккинчи сигналлар тизими моддий борлиқни инъикос этишнинг энг юксак даражаси бўлиши билан бирга, инсоннинг нерв фаолиятини, унинг бутун ҳатти-ҳаракатини бошқаришнинг ҳам энг юксак регуляторидир.


 


    Тил ва тафаккурнинг ўзаро боғлиқлиги тўғрисидаги таълимотга таяниб, қуйидаги педагогик хулосалар чиқарилади:


 


    1.Тил ва тафаккур ўзаро диалектик боғлиқ. Қурилаётган бинонинг деворлари ғиштлар ёрдамида бунёд этилганидек, фикрлашнинг ҳар бир босқичи сўз-гаплар воситасида мустаҳкамланади. Демак, ўқувчиларнинг сўз бойлигини ўстириш мактаб таълимининг асосий вазифасидир.


 


    2.Тилга оид билимларни ўзлаштириш натижасида ўқувчилар сўз, сўз бирикмаси ва гапни тўғри ишлатиш сирларини билиб олади. Бу ўқувчи нутқининг, шунингдек, улар тафаккурининг ҳам баркамоллигини кўрсатади.


 


    3.У ёки бу мавзу доирасида ҳосил қилинган билимларнинг ёроқлилиги ўқувчининг шу билимларини ўз сўзлари билан айтиб бера олиш даражасига кўра белгиланади. Шу туфайли машғулотларда ўқувчиларга кўпроқ ёздирилади, ўқитилади, гапиртирилади.
( Давомини ўқиш )

Айний таваллудининг 135 йиллигига Устоднинг обод абадияти (3 Қисм)

    Қиссада ХХ аср бошида Бухоро амирлигида меҳнат аҳлининг бой-феодаллар, амир амалдорлари, судхўрлар зулми остида шафқатсиз эзилганлари юксак сатрлар билан акс этилган. Унинг бош қахрамони Исматулла Қори реал шахс бўлиб, текинхўрликда,  исқиртликда, хасисликда тенгсизлигидан Қори Ишкамба лақабини олган. У шу даражада зиқнаки бутун умри давомида ифлослик, ҳийла-найранг,  исқиртлик билан тўплаб банкка қўйган пули амирлик салтанати қулатилиб, миллийлаш тирилганини эшитибоқ, юраги ёрилиб ўлади. Айний бу рамзий детал орқали жонидан ҳам бойлигини азиз билган Қори Ишкамба каби ижтимоий типларнинг фожеъ қиёфасини очаркан, бундай типларнинг йўқолиши туфайли янги ижтимоий ҳаётнинг бошланганига ҳам ишора қилади. Севимли халқимиз севиб ўқиган бу асар инсценировкаси асосида Тожикистон давлат драма театри саҳналаштирилган томошани устод Айнийнинг ўзи кўрган эди. Кейинчалик бу асар асосида тожик фильм студияси “Судхўрнинг ўлими” бадиий фильмини яратдики, бу фильм узоқ йиллар давомида экранларда муваффақият билан намойиш қилинди. 2010 йилда ўзбек драма театри ҳам бу асарга мурожаат этиб, Ш.Ризаев ёзган саҳна асари асосида режиссёр Б.Йўлдошев ва бетакрор О.Атоевлар ҳамкорликда “Бухоро” спектаклини яратди. Қолаверса, қисса, тожик адабиётшунослари маълумотига кўра, жаҳон халқларининг 47 тилига ўгирилиб,  қайта-қайта чоп қилиниб келинмоқда. Фақат рус тилида ҳозирга қадар 10 мартадан зиёд чоп қилинди, жаҳон миқёсида унинг умумий нашри адади миллион нусхадан ошиқдир.


 ( Давомини ўқиш )

Кучли давлатдан кучли жамиятга ўтишга таъсир этувчи омиллар.

    Республикамизда кучли давлатдан кучли жамиятга ўтиш  ва шунинг асосида демократияни чуқурлаштиришга ғов бўлаётган ҳолат тўғрисида Президентимиз тўхталиб шундай таърифлайди: «Аҳолимизнинг сиёсий фаоллиги ҳали замон талаблари даражасида эмаслигини, ҳамон суст эканлигини қайта-қайта айтишга тўғри келмоқда. Тан олишимиз керак эски андозалардан тўлиқ кутила олмаяпмиз. Барча муҳим қарорлар юқоридан қабул қилиниб, бизларни бор-йўғи итоатгўй ижрочиларга, баъзан ўйланмай қабул қилинган қарорлар қурбонига айлантирган маъмурий-буйруқбозлик мустабид тузум иллатларидан жудо бўлишимиз қийин кечаяпти».


 


    Фуқароларнинг сиёсий онг, сиёсий маданият даражаси мамлакат ҳаётида иштирокини белгиловчи мезондир.


 


   Фуқаролар сиёсий фаоллиги тўғрисида ҳурматли Президентимиз И.А.Каримов, «Сиёсий маданиятни юксалтириш керак. Одамлар ҳокимият қарорлари қандай қабул қилиниши, уларнинг ижроси қандай назорат қилинаётганини билишлари, бу қарорларни тайёрлаш ва амалга оширишда фаол иштирок этишлари зарур. Бошқача айтганда, жамият марказда ва жойларда сайланган ҳокимият ўз тақдирини қай тарзда ҳал этаётгани, уларнинг истиьфолини қай тарзда белгилаётганидан хабардор бўлиб туриши керак» деб таъкидлайди.( Давомини ўқиш )

И.А.Каримовнинг «юксак маънавият – енгилмас куч» асарида тарихни ўрганиш орқали баркамол авлодни тарбиялаш масаласи ва унинг ечимлари.

    И.А.Каримовнинг «Юксак маънавият – енгилмас куч» асарида тарихни чуқур ўргатиш орқали баркамол авлодни тарбиялаш долзарб масала сифатида кўтарилган.


 


    Китобда тарихимизнинг жонсиз гувоҳлари бўлмиш — маънавий мерос, маданий бойликлар, кўҳна тарихий обидалар, уларда яширинган илм ва санъат, аждодларимизнинг ўтмишда кўрсатган маънавий жасоратлари ёшлар қалбида чуқур излар қолдира олиши, уларда ватанпарварлик ҳисларини уйғотишга хизмат қилиши ҳақида алоҳида таъкидлаб ўтилган. Зеро, уларни ўрганиш орқали ёшларимиз қалбида ўз она юртига нисбатан чексиз ҳурмат ва эътибор, уни кўз қорачиғидек асраш, ҳимоя қилишга интилиш ҳислари уйғотиб борилади.


 


    Бу китобни ўқиб ҳақиқатан ҳам ёшларга таълим беришда юртимизнинг инсоният пайдо бўлган энг қадимги ҳудудлардан бири экани, бу ерда ўзига хос ва бетакрор шарқона тамаддун пойдеворлари барпо этилгани, қўлга киритилган ҳар бир тажрибаларни аждодларимиз катта вақт ичида, сабр ва матонат билан, тинимсиз қилган меҳнатлари туфайли қўлга киритганлари, асрлар силсиласида бу тажрибаларнинг сайқал топиши, уларнинг меҳнат самаралари бугун ноёб манбалар сифатида сақланиб қолгани, уларда халқ ҳаётининг чуқур излари мужассам эканлиги ҳақида чуқурроқ хулосалар чиқариш мумкин.( Давомини ўқиш )

Юксак қомусий билим - фаровонлик гарови

  Биз 1991 йил 1 сентябрдан қанчалик узоқлашганимиз сари, бу тарихий воқеа туфайли қўлга киритилган ютуқларга, олдимизда турган вазифаларга қизиқиш шунчалик кучая боради. Мустақиллигимизнинг 21 йиллик тараққий йўли нафақат давлатимиз ва халқимиз, балки ҳар биримизнинг тақдиримизда туб бурилиш ясади.   Қисқа давр ичида қўлга киритилган ютуқлардан бири – бу жаҳон давлатчилигининг бой тажрибаси ва миллий давлатчилигимизга асос солинишидир.   1992 йил 8 декабрь жаҳон ҳамжамияти ва инсон ҳуқуқларининг халқаро талабларига мос Конституциямизнинг қабул қилиниши катта сиёсий аҳамиятга эгалиги бўлди. «Ҳур Ўзбекистон тарихида биринчи Конституцияни қабул қилиш мамлакатимизнинг янгидан туғилишидир, ҳуқуқий мустақиллигимизга мустаҳкам пойдевор қуришдир. Қабул қилинган Конституциямиз – асосий қонунимиз сифатида давлатни – давлат, миллатни – миллат қиладиган қонунларга асос бўлиши муқаррар» деб, таъкидлаган эди ўшанда Президентимиз И.Каримов.  Бундан ташқари мустақиллик шарофати билан Олий Мажлиснинг ваколатли институти (Омбудсман) таъсис этилди. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази самарали фаолият олиб бормоқда.  Демакки, давлат ва жамият қурилишини эркинлаштириш орқали фуқаролик жамиятини жорий этишга ёндошиш демократик жамиятнинг халқаро миқёсда эътироф этилган тамойилларига амал қилиш учун катта имкониятлар яратилди.  ( Давомини ўқиш )

Миробларнинг устози - ёш сувчиларнинг бобоси

Фан  — тафаккурнинг дунёдаги билиш мумкин бўлган барча 


ҳодисаларни муайян бир тизим асосида боғлаш учун бир


неча  аср давомида толиқмай қилган меҳнатидир. 


Альберт Эйнштейн  


   Институтимизда узоқ йиллардан бери ўзининг умрини, меҳрини, билимини ёшларга бахшида этиб келаётган,  келажаги буюк мамлакатимизнинг комил, ҳар томонлама баркамол ва етук ворисларини етказиб беришдек шарафли вазифаларни адо этишда  масъулият билан ишлаётган ҳурматли олимимиз 1937 йил 24 декабрда Тошкент вилояти, Қуйи Чирчиқ тумани, Дўстобод  шаҳарчасида туғилган. Устоз 1961 йили ТИМИ (собиқ ТИҚХМИИ)нинг «Гидромелиорация» факультетини тамомлаб, Оҳангарон тумани, Оҳангарон хўжалигида  бош инженер – гидротехник бўлиб ишлади. Б.С.Серикбаев 1964–1966 йилларда ТИМИнинг ГМТФ кафедрасининг ва 1966-1967 йилларда эса Москва Гидромелиорация институтининг аспиранти сифатида ўз билими  ва маҳоратини оширди.  1968 йилдан бошлаб Қозоғистон Республикаси Жамбул Гидромелиорация ва қурилиш институтининг «Қишлоқ хўжалиги гидротехник мелиорацияси» кафедрасида катта ўқитувчи ва Гидромелиорация  факультети  декани муовини бўлиб ишлади.  Доноларимиздан бири, Абдумажид Саноий шундай деган эканлар:  ( Давомини ўқиш )

Тошкент Педиатрия Тиббиёт институтида 8 март - Халқаро хотин-қизлар куни байрамига бағишлаб ўтказилган тадбир Баённомаси

Тошкент ш.                                                                                           06.03.2013 й.


Қатнашдилар: ТошПТИ Маънавий-ахлоқий тарбия ишлари бўйича проректор, доц. М.А.Ахмедова, хотин-қизлар қўмитаси раиси Д.А.Уста-Азизова, маънавият ва маърифат бўлими бошлиғи А.Қ.Худайбердиев, ходимлар касаба уюшмаси раиси А.М.Маннонов, маънавият ва маърифат ишлари бўйича деканлар Ш.С.Шойимова, Ш.Р.Мирзаева институтнинг барча кафедра аёл проф.- ўқитувчилари, ходимлари ва талабалар иштирок этишди.


КУН ТАРТИБИ:


1. 8 март – Халқаро хотин–қизлар кунига бағишланган байрам тадбирини ўтказиш ва фаол хотин-қизларни табриклаш


Сўзга чиқди: Маънавий – ахлоқий тарбия ишлари проректори М.А.Ахмедова  8 март  — халқаро хотин–қизлар байрами муносабати билан ректорат номидан институтимизнинг барча хотин-қизларини қутлади. Уларга иш фаолиятида куч-қувват, шижоат ва ғайрат, оилавий ҳаётда бахт, хотиржамлик ва осойишталик тилади.    
( Давомини ўқиш )

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институтида наврўз тантаналари

      Она юртимизда баҳор шамоли эса бошлаган бир пайтда азим шаҳримиз Самарқандда, шаҳримизнинг барча ҳудудларида, барча муассасаларида Наврўз байрами тантаналари бошланиб кетди. Шу жумладан Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти жамоаси ҳам вилоятда ўтказилган байрам тантаналарида фаол иштирок этди.


      ( Давомини ўқиш )
 • +5
 • 23 март 2013, 11:19
 • samies
 • 1