Фарход ва Хисрав образларининг социал герменевтик талқини. (Ёки Фарход ва Хисрав образлари ўзаро муносабатларининг герменевтик ёритилиши)2.

Хисрав эса Фарходнинг тубдан аксини намоён қилади. Хисрав шахси социал герменевтик жиҳатдан ўрганилганда, унинг қашшоқ дунёқарашини, воқеаларга, жараёнларга моддий ўлчов билан ёндашишини кўришимиз мумкин. У бадавлат бўлишига қарамасдан сахийлик ва саховат туйғусига эга бўлмаган, ҳар нарсани, вазиятни пул ва бойлик кучи билан ўлчайдиган, инсон қадрига етмайдиган бераҳм, шафқатсиз шахс сифатида намоён бўлади. Шунинг учун хам Фарход Хисравнинг такаббурона саволларини ўзининг қатъий ва зукко жавоблари билан рад этиб, тож эгаси бўлмиш Хисравни мот қилиб ташлайди.( Давомини ўқиш )

Фарход ва Хисрав образларининг социал герменевтик талқини. (Ёки Фарход ва Хисрав образлари ўзаро муносабатларининг герменевтик ёритилиши)1.

(Ёки  Фарход ва Хисрав образлари ўзаро муносабатларининг герменевтик ёритилиши).Жамият тараққиётининг барча даврларида ҳам ривожланишнинг моҳияти, унинг суръатлари инсонларнинг маънавий камолоти даражасига боғлиқ бўлган. Айниқса, Шарқда ҳаётга муносабат ахлоқийлик, маънавий изланиш ва комиллик фалсафаси асосига қурилган. Унга кўра инсон бахту-саодат ва эзгулик сари интилиши, шу тамойиллар заминида ҳаёт кечириши лозим бўлган ягона мавжудотдир. Бу фалсафа намоёндаларидан бири улуғ аллома, сўз мулкининг султони бўлиш билан биргаликда жамиятдаги мавжуд ижтимоий масалаларни хам чуқур ўрганган Алишер Навоий ўз асарларида комил инсонни шакллантириш ғоясига алоҳида эътибор бериб ўтган ижодкордир.( Давомини ўқиш )

Алишер Навоий тамойилида ижтимоий химоя масалалари. 2қисм

Алишер Навоий жамиятнинг тузилиши хақида, уни янада такомиллаштириш имкониятлари устида, жамиятдаги турли табақалар ахволи ва уларнинг ижтимоий  холатини яхшилаш устида бош қотирган. Бу борада мутафаккир «Хайратул аброр»,  «Садди Искандарий»,  «Хазоинул маоний», «Махбубул қулуб»,  асарларида  атрофлича фикр мулохазалар баён этган. Олим, Оллоҳ олдида  бандалари ўзаро мутлақо тенг эканликларини доимий тарзда тараннум этиб,  инсонлар фақат Оллоҳни эслаш ва иймон эътиқод даражаси билангина  фарқланиш мумкинлигини  сўзлайди.   «Хайратул аброр»  достонида  «Эрмас алар туфроғу сен нури пок»  дея,  камбағал халқни хўрлаган  шохга дашном беради. Алишер Навоий наздида эл юрт ташвишида ёнувчи, мухтожлар талаби ва тилагига  хожатманд, ўз манфаати ва фойдасини халқ иши йўлида беминнат бағишлай билаувчи  хотамтой ва жасур шахсларни хақиқий инсонлар деб санайди.  Шунингдек, Навоий достонда жамиятга, давлатга, шахслараро ва жамоалараро  муносабатларга тегишли бўлган кўпгина муаммоларнинг келиб чиқиш сабабаини ўрганади. Золим шохлар  даврида халқ  жуда қийналиб кун кечиришини Навоий куйуниб ёзади.  Бундай шохлар хукмдорлиги даврида  садоқат, вафо, самимийлик, қаноат, сахийлик, дўстлик каби хислатлар ўрнини ўғрилик, талон тарожлик,  дангасалик,  жахолат, ожизлик, синиқлик каби хислатлар эгаллайди. Хукумдорларнинг  йўл  қўяётган камчиликларини ўрганар экан Навоий сахийлик ва бахиллик масалаларига хам тўхталиб ўтади.  Навоий ўз таълимотида сахий инсонларни  тождор бўлган шохлар билан тенгаштиради. ( Давомини ўқиш )

Алишер Навоий тамойилида ижтимоий химоя масалалари. 1 қисм

«Қайси йилга қандай ном беришдан қатъий назар – бу оила ёки аёллар масаласи бўладими, соғлом авлод тарбияси, махаллаларимизни обод қилиш ёки қарияларни қадрлаш бўладими… – буларнинг барчасини  бирлаштирадиган умумий бир мезон бор. У хам бўлса инсон, унинг хаёти, орзу интилишлари, дарду ташвишларини эътиборимиз марказига қўйиб, одамларнинг оғирини енгил қилишга қаратилган интилишларимиз мисолида яққол намоён бўлади».( Давомини ўқиш )

Алишер Навоий илм аҳли ва илмнинг бунёдкор кучи хақида. 1 қисм

Ўзбек  халкининг буюк фарзанди, улу- тарихшунос  ва  тилшунос, доно  давлат   арбоби,   эл – улус  манфаати ва  саодатини ўз хаёти ва ижодининг мазмуни деб билган  Мир Алишер Навоийнинг ижтимоий-сиёсий ва илмий мероси   хеч   муболағасиз, миллатимиз ва умумбашарий маданиятнинг бебаҳо бойликларидандир. Навоий ижоди эзгулик тафаккури билан йўғрилганлиги маънавий ва маърифий жихатлардан инсонни хар тамонлама ижтимоийлаштиришга йўналтирилганлиги жамиятнинг барча катламлари, шунингдек, илм ахлларини жамоавийлик омили ва имкони  орқали  ўзлигини янада юксакроқ намойиш қилишга қодир эканлигини асослаб берганлиги билан хам қимматлидир. Унинг ижоди олти юз йил давомида тарихнинг паст-баланд сўқмоқларидан ўтиб, бизгача   етиб келган, шу узоқ даврлар мобайнида хар бир маърифатли, гўзалликни идрок эта олишга қодир кўнгилларнинг чин ифтихорига айланди.( Давомини ўқиш )

Алишер Навоий асарларида жамоалараро муносабатларнинг социологик талқини.

Жамоалараро муносабатлар жамият ижтимоий маънавий ҳаётининг таркибий жиҳатларидан  ҳисобланиб, шахс ва жамият, жамият ва маънавий ижтимоий сиёсий воқеалар ўртасидаги ўзаро алоқаларни  ифодоловчи  воситадир.  Жамоалараро муносабатларнинг мустахкамлиги  жамиятнинг базиси ва устқуртмаларига  кўп жихатдан боғлиқдир. Жамоалараро муносабатлар жамиятнинг харакатлантирувчи кучи сифатида  хамма давр ва маконда  салтанатлар ва хоқонликлар, хонликлар ва амирликлар сиёсатининг  мухим жабхаси сифатида  ахамиятли бўлган.( Давомини ўқиш )

Жисмоний тарбия ва спорт наркоманиянинг олдини олувчи омиллардан бири сифатида

XX аср охири – XXI аср бошларида алкоголь, наркотик ва бошқа психотроп моддаларнинг истеъмол қилиниши эпидемия тусини олди. Бутунжаҳон Соғлиқни Сақлаш ташкилотининг маълумотига кўра, турли психотроп моддаларни қабул қилишдан (тамаки чекувчиларни қайд этмаганда) касалланганларнинг сони 5000 млн.дан ортиқ.Наркомания ҳамда наркотик моддалар билан боғлиқ жиноятчиликнинг тарқалиши умумбашарий муаммога айланган. Айниқса, мазкур ноҳуш ҳодиса ёшлар ҳаётига катта ҳавф солмоқда. Масалан, Россияда наркотик моддаларни қабул қилувчиларнинг 2/3 қисмини 30 ёшгача бўлганлар ташкил қилиб, ўсмирларда наркомания катталарга нисбатан 7,5 марта, наркотик психтроп моддаларни истеъмол қилиниши – 11,4 маротаба кўпроқ учраши аниқланди. Токсик-наркотик моддаларни қабул қилиш ҳоллари 12 ёшдан бошланиб, ўсмирларнинг 50 %и 17 ёшга тўлгунга қадар наркотикни истеъмол қилиб кўрган, 10 %и унга мунтазам боғланган, талабалар орасида эса 30-40%и наркомания касаллигига чалингани муаммонинг жиддий тус олаётганидан яна бир далил.( Давомини ўқиш )

Ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг олдини олиш тўғрисида.

Йиғилишни ЎзДЖТИ Маънавий-ахлоқий тарбия ишлари бўйича проректори Н.Ғаффоров очиб, мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар, турли соҳаларда қўлга киритилаётган ютуқлар, жамиятнинг муҳим бўғини ҳисобланган ёш авлод тарбияси йўлида қилинаётган ишлар, юзага келаётган айрим муаммоларнинг ечими, бунёдкорлик ишлари баробарида огоҳлик ва ҳушёрликни янада ошириб, биргаликда ҳаракат қилиш зарурлиги ҳақида гапирди.( Давомини ўқиш )

“Ёшларнинг таълим соҳасидаги ҳуқуқ ва мажбуриятлари” мавзусини ёритиб бериш.

Тадбирни институт ректори Ш.Исроилов кириш сўзи билан очди. Дастлаб институт ректори Олий Мажлис Қонунчилик палатаси Фан, таълим, маданият ва спорт қўмитаси депутатларини талабаларга таништириб ўтди. Давра суҳбатида ҳуқуқий демократик давлат қуришнинг ҳуқуқий асосларини  мустаҳкамлаш ва ижтимоий адолатни қарор топтириш, маънавий ривожланишнинг устувор йўналишларини белгилаш борасида мамлкатимизда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг мазмун-моҳиятини ёш авлодга етказиш ҳамда келажагимиз ворисларининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.( Давомини ўқиш )

Ўзбекистонда белбоғли кураш бўйича ўсмирлар ўртасида жаҳон чемпионати ўтказилди.

Ўзбекистонда белбоғли кураш бўйича ўсмирлар ўртасида жаҳон чемпионати ўтказилди.Мамлакатимизда 2013 йилнинг апрель ойида Чирчиқ шаҳрида ўтказилди белбоғли кураш бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати мусобақаларига тайёргарлик кўрилмоқда. Шу муносабат билан Тошкентга Халқаро белбоқли кураш (Борьба на поясах) федерацияси президенти Людмила Гайнанова ташриф буюрди.Халқаро белбоғли кураш федерацияси раҳбарининг таъкидлашича, мазкур Халқаро федерация, Ўзбекистон Маданият ва спорт ишлари вазирлиги ҳамда Ўзбекистон Белбоғли кураш федерацияси ҳамкорлигида ўсмирлар ўртасида ўтказилган мусобақада 40 та давлатдан 250 нафар спортчи иштирок этишди.-Мазкур мусобақада 18-20 ёшдаги ўсмирлар гиламга чиқишди. Ўзбекистон бу спорт турини оммалаштиришга Республика Белбоғли кураш федерацияси катта хисса қўшмоқда. Бу федерация Халқаро белбоғли кураш федерацияси аъзосидир.Бу борадаги фаолият ўз самарасини бераётир,- дейди Ўзбекистон Белбоғли кураш федерацияси раиси Равшан Дастиров. Мамлакатимизда спортнинг мазкур тури билан 50 мингдан ортиқ ёш спортчилар шуғулланади. Астана шаҳрида ушбу кураш тури бўйича ўтказилган сўнгги беллашувда ўзбек полвонлари иккита олтин медаль соҳиби бўлишди. Булар тошкентлик Зайлобиддин Ортиқов ва хоразмлик Замира Аҳмедовалардир. Мазкур чемпионатда Ўзбекистон жамоаси 30 нафар иштирокчи мамлакат орасида умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринни эгаллаб, кумуш медалга сазовор бўлди.Бугунга келиб ёш белбоғли курашчиларимиз, шунингдек, “Умид ниҳоллари”, “Баркамол авлод”, Унверсиада каби республика миқёсида ўтказилаётган беллашувларда ҳам фаол иштирок этиб келишмоқда. Ҳозирда ёшларимиз 2013 йил апрелда Ўзбекистонда ўтказилган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати ва июль ойида Қозон шаҳрида ташкил этиладиган 27-Бутунжаҳон Универсиадага қизғин тайёргарлик кўришмоқда. Бу ўзбекистонлик ёш полвонларнинг севимли спорт турини ривожлантириши учун яна бир имкониятдир.Луиза Маҳмудова

“Тафаккур синовлари” Республика кўрик танловида Жисмоний тарбия институти жамоаси

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Ўзбекистон “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати Марказий Кенгаши томонидан ташкил этилагн “Тафаккур синовлари” Республика кўрик танловида институт жамоасининг иштироки
( Давомини ўқиш )

Тошкент Педиатрия тиббиёт институтида Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси раиси Э.И.Баситханова иштирокида “Кийиниш маданияти” мавзусида ўтказилган маънавий-маърифий тадбир Баённомаси

Қатнашдилар: Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ўринбосари, Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси раиси Э.И.Баситханова ТошПТИ Маънавий-ахлоқий тарбия ишлари бўйича проректор, доц. М.А.Ахмедова, хотин-қизлар қўмитаси раиси Д.А.Уста-Азизова, маънавият ва маърифат ишлари бўйича деканлар институтнинг барча кафедра аёл проф.- ўқитувчилари, ходимлари ва талабалар иштирок этишди.


КУН ТАРТИБИ:


 


1.Ўзбекистон Республикаси  Бош вазир ўринбосари, Ўзбекистон Республикаси Хотин-қизлар раиси Э.И.Баситханова- “Кийиниш маданияти тўғрисида”.


2. Г.РШукурова- “Ташқи кўриниш – маданият ва саломатлик кўзгуси” мавзусида тақдимот.


3. Н.Х.Рўзиева-“Кийиниш қоидаларига риоя  этмасликнинг соломатликка салбий таъсири” мавзусида тақдимот.


4.”Кийиниш маданияти тўғрисида ёшларимизнинг фикрлари” Видеоролик.


5.Савол-жавоб. Учрашув- мулоқотни якунлаш.( Давомини ўқиш )

Жисмоний тарбия дарсларида ўқувчи - ёшларга миллий ҳаракатли ўйинларни ўргатишда халқ анъаналаридан фойдаланиш

    Бизга маълумки халқ анъаналари, урф–одатларида ҳеч қандай қонунларда кўрсатилмаган ахлоқий нормалар мавжуд. Анъаналар ўзбек халқимизнинг асрлар давомида шаклланиб келган беқиёс тарихий қиёфасидир. Биз анъаналаримизни, урф–одатларимизни қанчалик чуқур ўргансак, улардан таълим истеъмолида мувофақиятли фойдалана оламиз. Халқ анъаналаридан таълим жараёнида фойдаланиш, ўқувчи–ёшлар ўртасидаги ўзаро муносабатларни бошқаради, алоқаларни мустаҳкамлайди, уларни муайян мақсадга ундайди.


 


    Ўқувчи –ёшларимизнинг ҳаётда фаол йўл тутишини кўп жиҳатдан уларнинг маданий, марифий, маънавий ва жисмоний камолоти белгилаб беради. Айниқса тобора оммалашиб бораётган “Соғлом авлод учун” деб номланган  шиорнинг тантанаси биз белгилаб олган мақсад ва вазифаларнинг ечимини ҳал қилиш билан бевосита боғлиқдир. Ҳозирги  кунда мамлакатимизда ўтказилаётган ислоҳотларнинг самараси, уч босқичли “Умид ниҳоллари”, “Баркамол авлод” ва “Универсиада” каби спорт мусобоқалари ёшларимизни жисмонан етук, ахлоқан теран, маънан бой бўлиб шаклланишида етакчи ўрин эгаллаб келаётир. Миллий ҳаракатли ўйинларнинг яратилиши, бу бир киши фаолияти билан боғлиқ эмас. Аксинча уларни халқ яратган. Ўзбек халқимизнинг азалий урф–одатлари, маданий мероси, анъана ва умуминсоний фазилатлари билан бойитилган ва тўлдирилган.( Давомини ўқиш )

Педагогик конфликтлар ва уларнинг умумий хусусиятлари

    Инсон ижтимоий мавжудот саналади. Ижтимоий муносабатларсиз инсон шакллана олмайди. Чунки инсон жамият таркибида улғаяди ва маълум ижтимоий муносабатларни бажариш, уларга риоя қилиш, улардан фойдаланишни ўрганади. Шу боис ижтимоий муносабатлар инсон ҳаётида жуда катта ўрин тутади. Мана шундай ўта муҳим ва инсон ҳаётига ўз таъсири ўтказадиган, инсоннинг кундалик турмушига чамбарчас боғланиб, унинг узвий таркибий қисмига айланган ижтимоий муносабатларнинг хусусиятларидан  бири бу – конфликтлар саналади. Бинобарин, конфликт инсоннинг турли ижтимоий муносабатларга киришиш жараёнининг ўзига хос оқибатлари мажмуидан иборат бўлган натижавий ҳодиса ва воқеликдир. Турли конфликтлар ва уларнинг хусусиятларини конфликтология соҳаси ўрганади.( Давомини ўқиш )

Ёшларда ватанпарварлик туйғусини шакллантиришда ижтимоий онг шаклларининг ўрни

    Ҳозирги замонда яшаётган ёшларнинг онгига Ватанни севиш, умуминсоний ахлоқий¬-маънавий қадриятларни сингдириш, миллий ўзлигини англатиш; меҳр-шафқатли, виждонли, андишали қилиб тарбиялашда миллий онг ва унинг асосий таркибий элементлари бўлган тарихий онг ҳамда тарихий хотиранинг роли улкан бўлиб, улар катта аҳамият касб этади.


 


    Бизнинг фикримизча, ижтимоий онгнинг шаклларидан бири бўлган  миллий онг кишилар ўзининг маълум этник гуруҳга мансублигини, ватанининг тарихи, аждодлари қолдирган анъаналар, маросимлар, мерос ва амалий тажрибани, миллий манфаатларни умуминсоний қадриятлар билан боғлиқ равишда чуқур англаши, муайян муштарак ғоя ва мафкурага таяниб, ўз халқи ва ватанининг истиқлоли ва истиқболи йўлида фидокорона хизмат қилиши, бошқа миллатларга ҳам адолатли муносабатда бўлиб, уларнинг ўзига хослиги ва манфаатларини ҳурмат қилишидир. Демак, ижтимоий онг — бу объектив олам ва ижтимоий борлиқнинг кишилар онгида акс этиши бўлса, миллий онг — ижтимоий онгнинг таркибий қисми бўлган этник онгнинг асосий шаклидир. Бунда, масалан, тарихий хотира этник онгнинг компоненти бўлгани ҳолда, ижтимоий онгнинг бошқа шаклларининг ўрнини босмайди ва, айниқса, уларга зид келмайди, балки улар билан ўзаро муносабатда бўлади, шунингдек индивид томонидан ҳозирги замоннинг идрок этилиши хусусияти кўп жиҳатдан унинг ўтмишни тушунишига боғлиқ бўлади… Тарихий хотира халқнинг ижтимоий борлиғини ривожлантириш истиқболини, яъни келажакни ҳам муқаррар равишда қамраб олади, зеро келажак — ўтмиш ва бугунги куннинг муайян якуни, уларнинг оқибати ҳамда давомидир. Бизнингча, миллий онгда, тарихий онг ҳам бирмунча кенг ўзига хос бўлган жиҳатдан ушбу мақомга эгадир.( Давомини ўқиш )

Мафкура - миллат руҳининг кўзгуси

    Мафкура нима, у нима учун керак деган саволга муҳтарам Президентимиз Ислом Каримов “ Мафкура бўлмаса ҳам, жамият, давлат ўз йўлини йўқотиши муқаррар” деб жавоб берган эди.


 


    Ҳақиқатан ҳам  мафкуранинг жамият, инсон ҳаётидаги роли, ўрни ўта беқиёсдир. Мафкура жамият, давлат ҳокимияти пайдо бўлиши билан  шакллана бошлади. Шу даврдан бошлаб ижтимоий қатламларнинг этник, миллий ва диний  мафкуралари пайдо бўла бошлади. Ҳозирги кунда дунёда хилма-хил, мураккаб, бир-бирига қарама-қарши жуда кўп мафкуралар мавжуд. Мафкура бу жамият ичида  ижтимоий қатламлар, гуруҳларнинг мақсад, манфаат ва эҳтиёжларини акс эттирган  ғоялар мажмуасидир. Шу сабабли ҳар бир ижтимоий қатламнинг турмуш тарзи, дунёқараши мавжуд бўлиб, шунга мос равишда мафкуравий эҳтиёж ҳам туғилади.( Давомини ўқиш )

Тўқимачилик саноатининг ривожланишида миллий тўқималар турини кўпайтириш

      Давлат дастурига асосан 2015-йилда тўқимачилик корхонасининг қайта жихозлаш дастурида 50дан ортиқ аниқ хиссадорлик жамиятлари хусусий ва бошқа корхоналарнинг ривожлантириш дастурига кўра пахтадан йигирилган ипнинг 180 минг тоннага, пахта газламаларидан 120 миллион погона метр, трикотаж матоларни 16 минг тоннага етказиш режалаштирилган. Бу лойихаларни бажариш учун жами 639 миллион АҚШ доллар маблағ сарф этилиб уларнинг 76 миллиони корхоналарнинг ўзининг маблағларидан 44 миллион доллар банклар кредити хисобидан ва 518 миллион чет эл инвестицияси ва кредити хисобидан сарф қилиниши назарда тутилган.


Миллий тўқималаримиздан бўлган “Хон-атлас”, “Адрас”, “Бекасам”, “Банорас” тўқималарни ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш, янги тузилишли тўқималар турини яратиш хозирги куннинг долзарб масалаларидан биридир. Тўқимачилик саноатини янада ривожлантириш тайёр маҳсулотларни турларини кўпайтириб янги  тўқималарни яратиш ҳам бу вазифаларни бажаришда муҳим ахамиятга эгадир.( Давомини ўқиш )

Машраб фалсафий қарашларининг илдизлари

    Бобораҳим Машраб ўз даврининг шоир ва мутафаккиригина эмас, балки, шу билан бирга, Ўрта Осиё ва Яқин Шарқ мамлакатларига танилган ҳурфикрли, маърифатпарвар, мутасаввиф шоир ва халқ номидан илғор мафкуравий ғояларни дадил тарғиб эта оладиган забардаст файласуф ҳам эди.


 


    Машрабнинг тасаввуфий қарашларини ифодаловчи шеъриятнинг ёрқин фалсафий намунаси:


 


    Бу тани ҳокийнию руҳи равонни на қилай?!


    Бўлмаса қошимда жонон бу жаҳонни на қилай?!- матлаи билан бошланувчи машҳур ғазалдаги сўфий истилоҳлар, рамзий образ ва кинояларнинг асл мазмунини кенг шарҳлаш имконияти йўқлигидан уларда мавзу-мазмун яқинлигини, етакчи ғоя, ҳукмрон руҳ ва оҳанг умумийлигини, муаллиф “мен”ининг деярли бир хил намоён бўлишини қайд этиш билангина чекланамиз.


 
( Давомини ўқиш )

Машраб фалсафий қарашларининг илдизлари (давоми)

    XVII-XVIII асрларда халқнинг турмуши кескин ёмонлашди, очлик ва муҳтожлик, жабр-зулм кучайди. Жамиятда зўравонлик, ўзбошимчалик, лаганбардорлик, фирибгарлик, адолатсизлик, порахўрлик, иккиюзламачилик ва бошқа салбий ҳодисалар кенг томир ёя бошлади. Бунинг натижалари табақавий қарама-қаршиликлар, оммани эзувчиларга нисбатан норозилиги кучайди. Табиийки, буларнинг ҳаммаси маънавий ҳаётга, халқнинг онгига таъсир этмасдан қолмади. Халқ орасида тушкунлик, келажакка умидсизлик кайфиятлари пайдо бўлди. Бобораҳим Машраб ижоди ва дунёқарашида мавжуд тузумнинг ана шу мураккаб ва зиддиятли томонлари ўз аксини топди.


 


    Адабиётшунос Султонмурод Олим “Ишқ, ошиқ ва маъшуқ” рисоласида тўтию булбулдан ҳам зўр қуш бўлган “Қақнус” ҳақида маълумот бериб, ота-боболаримиз таърифу тасвир қилиб кетган қушлардан қай бири ҳақида билишимизни, Симурғ ёки Хумо, Анқо ёки Қақнус қандай қушлиги тўғрисида тушунча беради. У тўтию, булбулни ҳам доғда қолдиради, деб “… агар қақнус юз нола чекиб, жонни куйдирса, Деҳлавий минг нола ўқи билан дилларни тикади, аммо сен уларни ўқ эмас, ҳар бирини чақмоқдек чақнаган оҳ деб билки, улар бир сакраганда ер остидаги балиқдан то осмондаги ойгача етади, бу чақмоқдан чиққан ўқ ҳар дамда фақат ўзининг эмас, ҳатто оламнинг хирмонини ҳам куйдириб юборади”.
( Давомини ўқиш )

Аштархонийлар даври Мовароуннаҳрда маданий-маънавий ҳаёт

    Президент Ислом Каримов маданият ва маънавият ҳақида қуйидаги фикрни илгари суриб ёзган: Биринчи навбатда миллий маданиятимиз, халқ маънавий бойлигининг илдизларига эътибор бериш зарур. Бу хазина асрлар давомида мисқоллаб тўпланган. Тарихнинг не-не синовларидан ўтган. Инсонларга оғир дамларда мадад бўлган. Бизнинг вазифамиз-шу хазинани қўз қорачиғимиздек асраш ва янада бойитиш.


 


    “Маънавият” тушунчаси жамият ҳаётидаги ғоявий, мафкуравий, маърифий, маданий диний ва ахлоқий қарашларни ўзида тўла мужассам этади. Шунинг учун ҳам бу мавзуда фикр юритганда, мазкур қарашларнинг барчасини умумлаштириб, кенг маънодаги “маънавият” тушунчаси орқали ифода этиш мумкин.


 


    Маънавиятнинг негизи ва маъно-мазмунини белгилайдиган асосий хусусиятлар, биринчи галда инсоннинг руҳий покланиши ва қалбан улғайиши ҳақида гапирар эканмиз, бир масалага алоҳида эътибор беришимиз лозим.


 
( Давомини ўқиш )